Välkommen hit!

Mitt namn är Tove Eloa Öberg. Under 2021 började jag att erbjuda mina tjänster inom meditation och reflektion, kombinerat med de senaste årens erfarenheter i egenskap av att som enhetschef tillsammans med mina team driva verksamhetsutveckling och förändringsprocesser.

Jag är helt övertygad om hållbarhet som människa är viktigt för att kunna vara hållbar i arbetet.

Jag är helt övertygad om att vi kan hitta kreativa lösningar och skapa förutsättningar för hälsa, genom att prioritera tid för återhämtning genom meditation, struktur, reflektion, natur och närvarande kommunikation.

Som socionom har jag under åren som yrkesverksam både arbetat som enhetschef, anhörigkonsulent, kurator och socialsekreterare. Sedan 2017 driver jag Akka Meditation i Visby och online. Energiakademin är den givna fortsättningen och expansionen av det jag skapar på rum för inom Akka: inre hanterbarhet, hållbarhet, rum för vila och kreativitet - mening och skapande.

Välkommen att ta en kontakt för att berätta vad du skulle önska utforska mer för egen del eller tillsammans med dina kollegor!

porträtt tove.JPG

"Jag har haft förmånen att jobba med Tove i flera projekt och hon är väldigt kompetent, positiv och kommunikativ. Hon har en exceptionell förmåga att lyfta sina kollegor till att både må bra och prestera i en arbetsgrupp och projekt. Mina bästa rekommendationer!"

"Jag har haft glädjen att möta Tove i flera olika sammanhang och det som för mig gör henne unik är den värme och trygghet hon skapar i mötet i kombination med en djup kunskap inom många områden som har med mänsklig utveckling att göra. Detta gör att jag har det största förtroendet för Tove i att guida, leda och coacha! I hennes rum är allt välkommet och det känns alltid både professionellt och personligt!"

"Din energi, dina idéer och vilja att bidra är verkligen önskvärda krafter och har varit en stor tillgång för mig i arbetet med MHFA."

CV

2008-01--2011-06

Socionomprogrammet 210 hp

Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete.

Fokuskurser:
Utagerande och utsatta män och deras livssituationer
Kriminalitet och prevention
Utvecklingsstörning - livsvillkor och sociala sammanhang
Socialpedagogik och Social mobilisering
C-uppsats kring män utsatta för relationsvåld av kvinnlig partner.

2018-10 -- 2021-06

Enhetschef Hälsofrämjande enheten

Kvalitet- och utveckling, SOF, Region Gotland. Uppdrag omfattande verksamhetsansvar, personal- och budgetansvar för anhörigteam 18+ samt team hälsa65+. Stort fokus på att skapa hälsofrämjande tjänster, särskilt kring upplevd ensamhet där den existentiella hälsan är en förklaringsmodell att luta sig mot.

Genom ständiga förändringar skapa nya sätt att möta demografisk utveckling i samhället, inte minst genom digitalisering. Tack vare förändrade arbetssätt vann enhetens team 65+ Region Gotlands Förnyelsepris (kategori Servicepriset) 2019.

2021-01--2021-02

Stress- och traumamodellen

Kurs med grunderna inom stress och trauma, beroende och samsjuklighet. Stort fokus på behandlingens anknytningspsykologi samt konkreta metoder för att känsloreglera och behandla psykologiskt trauma, så som tapping och havening.. Utbildning hos Traumabaserad missbruksvård, Sandström Psykologi & Friskvård. Certifiering pågående.

2016-01 -- 2018-09

Anhörigkonsulent & teamledare
Hälsofrämjande enheten, SOF Region Gotland

Anhörigkonsulent & teamledare med uppdrag att erbjuda stöd till anhöriga 18+, till personer med långvarig sjukdom och/eller funktionsnedsättning.  Sorterande/vägledande samtal enskilt samt i grupp, teoribas inom existentiell hälsa och kristeori. Metod- och verksamhetsutveckling, samverkan internt och externt. Länssamordnare.

2021-02--2021-03

Förändringsledning för chefer

Edward Lynx. 2,5 dagars utbildning inom att styra och leda i förändring, fördjupa kunskaper om vad som bidrar till respektive hindrar förändring hos enskilda individer och organisationer, implementering och uppföljning.

2015-12--2016-12

Kurator, habiliteringen HSF Region Gotland

Kurator i Barn- och ungdomsteam 0-18 år, inriktning neuropsykiatri, flerfunktionsnedsättning. Kontakt med barn, ungdomar och föräldrar. Psykosocialt stöd, samordning och kurativa kontakter med andra verksamheter inom Region Gotland samt Försäkringskassa m.fl.

2018-02--2018-05

Coachande ledarskap

Edward Lynx utbildning i coachande ledarskap, hur stötta andra i att nå framgång, ökad insikt om egna styrkor utvecklingsområden som ledare samt olika kommunikationsstilar.

2013-01--2015-11

Socialsekreterare, IFO SOF Region Gotland

Socialsekreterare för familjehemsplacerade barn enligt SoL och LVU. Uppföljning av barnens familjehemsvård, barnsamtal och kontakter med biologiskt nätverk, familjehem samt förskola/skola och sjukvård. Genomföra utredningar, skriva överväganden och bedöma umgängesrätt.

2018-09--2018-12

Projektledning

GotlandsAkademins utbildning i projektledning, ledarskap, kommunikation, grupprocesser, självkännedom och konflikthantering.

2018-02--2018-05

Coachande ledarskap

Edward Lynx. Femdagars utbildning i vad som avses med coachande ledarskap, hur stötta andra i att nå framgång, ökad insikt om egna styrkor utvecklingsområden som ledare samt olika kommunikationsstilar.

2020-09

Instruktörsutbildning MHFA
Första hjälpen till psykisk hälsa

Instruktörsutbildning med certifiering att utbilda i tre olika inriktningar: Ungdom, Vuxen och Äldre. Fokus på psykisk hälsa, evidensbaserad kunskap kring behandling och tidigt stöd, krishantering och självmordsförebyggande strategier.

2020-09--PÅGÅENDE

Instruktör MHFA
Första hjälpen till psykisk hälsa

MHFA-utbildningar (Vuxen- och äldrematerialet) för medarbetare inom socialförvaltningen Region Gotland, perioden 2020-09--2021-06 samt för medarbetare inom Regionstyrelseförvaltning, TKF och SBF från augusti 2021 och framåt.


Särskilt ansvarat för att hålla digitala utbildningar.

Läs gärna mer och skapa gärna kontakt via LinkedIn.